Com reclamar el deute si el teu client entra en concurs de creditors

En el cas que un dels teus clients entri en concurs de creditors, és essencial conèixer al detall els passos que s'han de seguir per a reclamar el deute. 
 
El fet d'entrar en concurs de creditors, és una evidència que el teu client i deutor no pot complir amb les seves obligacions creditícies, per la qual cosa és necessari actuar amb rapidesa. 
 
Confirmació de l'entrada en concurs de creditors
 
És molt important, saber segur que el client en qüestió (sigui una empresa o una persona física) ha entrat en concurs de creditors. 
 
Coneixement mitjançant carta de l'Administració Concursal 
 
Això es dona en el moment que es rep una carta enviada per part de l'Administració Concursal que està nomenada com a part del procediment concursal.
En el contingut d'aquesta carta, l'Administració Concursal et sol·licitarà que comuniquis el teu crèdit pendent de cobrament, seguint els mecanismes de contacte que s'especificaran en aquesta. 
 
Coneixement mitjançant examen del BOE
 
No obstant això, també és possible que t'hagis assabentat del concurs de creditors a través d'un altre client o proveïdor, que t’ho han explicat. 
Si és així, has d'examinar el Butlletí Oficial de l'Estat, per a trobar l'edicte on s'hagi publicat la declaració del concurs. Simplement fent una cerca amb el nom o denominació social del teu deutor, serà molt fàcil localitzar aquest edicte. 
És important considerar, que, en l'edicte en qüestió, es troben les dades del jutjat que ha declarat al teu client deutor en concurs de creditors, a més de les dades pertinents per a identificar i comunicar-se amb l'Administració Concursal. 
 
Comunicació del crèdit pendent de cobrament
 
En el moment que sàpigues sobre el concurs de creditors has de comunicar a l'Administració Concursal el crèdit que tinguis pendent amb el teu client deutor. 
Per a això, hauràs de fer-li arribar un document on surtin redactats tots els crèdits pendents de cobrament i enviar-ho com més aviat millor. 
En cas de voler remetre-ho, pots fer ús de totes les vies de comunicació que es donin en la informació de contacte, sigui mitjançant correu electrònic o en persona a les oficines de l'Administració Concursal. 
Això últim, resulta realment recomanable, ja que, podrà sol·licitar que segellin la còpia del document com a prova de la seva presentació.
Aquesta comunicació és important que es realitzi durant el mes posterior a la publicació del BOE, tal com la llei concep. En cas de vèncer el termini, igualment recomanem que faci aquesta comunicació. 
 
Contingut de la comunicació de crèdits
 
És crucial que el document de comunicació del crèdit inclogui la següent informació. 
En primer lloc, cal mostrar les dades de contacte, aquestes inclouen un número de telèfon i una adreça de correu electrònic, la qual l'Administració Concursal pugui dirigir-se, per a informar de qualsevol notificació pertinent. 
En segon lloc, és obligatori deixar constància de l'import adequat, en quins conceptes s'adequa, d'on deriva aquest deute i finalment quina és la data de venciment. 
D'altra banda, cal adjuntar còpies de tots aquells documents on figurí i, per tant, corroborin, aquest deute, aquests inclouen contractes, factures i albarans, entre altres. 
Finalment, cal especificar una proposta de qualificació de crèdit, tenint en compte sempre, que l'Administració Concursal és l'encarregada, en últim terme, de reconèixer i qualificar els crèdits. 
 
És necessari comptar amb un procurador o advocat per a la comunicació de crèdit? 
 
No, no és necessari, no obstant això, disposar dels serveis d'aquests professionals és molt recomanable, sobretot si el deute resulta un import considerable. 
 
Formulació de proposta de conveni en concurs de creditors
 
En el moment que l'Administració Concursal disposa de tota la informació, formularà una proposta de conveni per al pagament de crèdits. El jutge assignat al procediment concursal haurà de donar l'aprovat a aquesta. 
Has de saber, que tots els crèdits són qualificats segons la naturalesa del creditor, com a conseqüència, tots aquells deutes amb la Seguretat Social i Hisenda s'anteposen a altres crèdits ordinaris, propis d'un proveïdor. 
De tant en tant, el conveni pot incloure algun tipus de quitació reducció de l'import a cobrar o un termini de demora del cobrament del deute. 
 
 
Recuperació de l'IVA
 
Finalment, parlarem de la recuperació de l'IVA de les factures adequades, aspecte que es troba dins  la reclamació del deute.
La declaració del concurs de creditors concedeix el dret de recuperar aquest IVA. S'ha d'emetre una factura rectificativa, que posteriorment s’envia a l'Administració Concursal i a l'Agència Tributària durant el mes posterior a la seva expedició.
 
 
 

Segueix llegint

Veure-les totes
abril 17, 2023

Novetats tributàries i qüestions destacades de 2023: Exigibilitat de l’Impost sobre el Patrimoni als No residents

S'intensifica per part de l'Agència Tributària estatal i autonòmica la revisió i detecció dels no residents que ostentin propietats i béns en territori espanyol per a assegurar que confeccionen correctament l'Impost sobre el Patrimoni de No residents.
 
A continuació, exposarem els aspectes més importants d'aquest impost, amb especial esment a les novetats introduïdes per a 2022.
 
Llegeix més
abril 24, 2023

Inclusió dels estudiants en pràctiques en el sistema de Seguretat Social

El Reial decret llei RD 2/2023 modifica la llei general de la Seguretat Social i, concretament, en la seva modificació de disposició addicional 52 recull un tema que ens sembla molt interessant comentar.  Es tracta de "la inclusió en el sistema de Seguretat Social d'alumnes que realitzin pràctiques formatives o pràctiques acadèmiques externes incloses en programes de formació".

Llegeix més
CINC