Com pot afectar-te la limitació dels preus de lloguer?

El passat 27 de desembre es va aprovar un nou reial decret que, entre altres mesures, prorroga, de manera extraordinària, i amb efectes fins a 31 de desembre de 2023, la limitació sobre els preus del lloguer.
 
Es tracta del Reial decret 20/2022 de 27 de desembre. Concretament a l'article 46, s'informa que aquelles persones que tinguin un contracte de lloguer subjecte a la Llei d'arrendaments urbans 29/1994 i el contracte hagi d'actualitzar-se per complir-se l'anualitat de la seva vigència dintre del període comprès entre l'entrada en vigor del referit Reial decret i el 31 de desembre de 2023, podrà negociar amb l'arrendador, és a dir, els propietaris de l'habitatge, quin increment tindrà el preu del lloguer.
 

Condicions a seguir per la negociació


– En cas que l'arrendador tingui la consideració de "Gran tenidor" o arrendador que té més de deu immobles de residència en propietat (sense comptar els garatges o trasters): l'increment de la renda serà el que resulti de pacte entre les parts, però que en cap cas podrà excedir del resultat d'aplicar, sobre la renda, la variació anual de l'Índex de Garantia de Competitivitat, agafant com a mes de referència l'últim índex publicat a la data d'actualització del darrer contracte signat per les parts. Aquest Índex s'actualitza cada mes, per la qual cosa a l'hora de signar el contracte s'haurà d'aplicar l'últim que estigui publicat.
 
– Petits arrendataris o no "grans tenidors": s'haurà d'arribar a un acord entre les dues parts per a l'increment del lloguer. Si no s'arriba a un acord, s'aplicarà l'Índex de Garantia de Competitivitat, amb les mateixes condicions que si l'arrendatari és un “gran tenidor”.
 

Efectes de la norma


Aquest nou Reial decret que prorroga els efectes sobre el preu del lloguer no té efectes retroactius i només és d'aplicació per les rendes que s'hagin d'actualitzar mentre estigui en vigor el referit text legal.
 
En absència d'un pacte entre les parts, l'increment de renda no podrà excedir del resultat d'aplicar la variació anual de l'IGC a la data de l'actualització, però aquest índex té en compte no sols l'evolució dels preus, sinó també l'evolució de la competitivitat d'Espanya en relació amb els seus socis europeus, i té la característica de comptar amb uns topalls entre el 0% i el 2%, mentre l'objectiu d'inflació de la zona euro del Banc Central Europeu sigui d'aquest 2%. Així, si la taxa de variació d'aquest índex se situa per sota del 0%, es prendrà aquest valor com a referència, el que equivaldria a l'aplicació de la regla de no revisió. Quan la taxa de variació d'aquest índex superi l'objectiu d'inflació anual del Banc Central Europeu (2%), es prendrà aquest valor com a referència.
 

Pròrroga extraordinària de contractes d'arrendament d'habitatge habitual


Tots aquells contractes que estiguin dins de la Llei d'Arrendaments Urbans 29/1994 del 24 de novembre i se'ls acabi el període de pròrroga de contracte entre l'abril del 2022 i el desembre de 2023, podran sol·licitar una pròrroga del contracte extraordinària de fins 6 mesos després de la finalització del contracte sempre que es mantinguin els mateixos termes i condicions ja establertes.
 
Aquesta pròrroga haurà de ser acceptada per arrendador a no ser que ja s'hagi fixat unes condicions prèvies i acceptades per a totes dues parts. També pot ser que l'arrendatari hagi comunicat dins del termini establert per llei que necessita la propietat per a destinar-la a habitatge permanent per a ell mateix o els seus familiars de primer grau, adopció o el cònjuge amb sentències de separació, divorci o nul·litat matrimonial.
 
 
Per a qualsevol dubte o per més informació, pots posar-te en contacte amb el nostre Departament Jurídic trucant a:
 
933 03 060 (Barcelona)
972 505 100 (Figueres)
972 940 940 (Girona)

 

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC