Canvis normatius en la gestió de llibres de comptabilitat dels autònoms

A partir d'ara, els autònoms hauran d'anotar en els llibres de vendes i ingressos, així com en els de compres i despeses, el número d'identificació fiscal de l'altra empresa involucrada en l'operació. És el que estableix l'ordre HAC/772/2019 de 28 de juny, publicada de forma recent en el BOE, que introdueix novetats que afecten la gestió de llibres d'IRPF dels professionals autònoms.
 
En concret, l'article 6 d'aquesta ordre ministerial determina que els contribuents que desenvolupin activitats professionals i que estableixin els seus rendiments per estimació directa tindran l'obligació de portar de forma adequada el llibre de registre d'ingressos, el llibre de registre de despeses, el llibre de registre de provisions de fons i suplerts i el llibre de registre de béns d'inversió. 
 

Com han de realitzar els autònoms la gestió dels registres?


Segons el que determina aquesta disposició, els autònoms hauran de portar els llibres de registre de forma clara i precisa per ordre de dates, expressant els valors sempre en euros, sense espais en blanc, raspadures o ratllades i comptabilitzant-los per trimestre o per any. 
 
En el cas dels llibres que siguin portats per mitjans electrònics, serà necessari conservar els fitxers i arxius perquè serveixin de suport i que els sistemes de codificació utilitzats facilitin la interpretació de les dades. 
 
Finalment, aquells autònoms que realitzin més d'una activitat hauran de portar llibres independents per a cadascuna d'elles, i quan els registres no es portin de forma electrònica hauran de fer constar en el primer foli l'activitat referida.
 
Per a més informació i aclariment de dubtes, pots posar-te en contacte amb el nostre Departament Fiscal (info@cinc.es).
 
Cordialment,
CINC Assessoria d'Empreses

 

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC