Canvis en l’IRPF i en l’IVA; com ens afecten?

El 27 de desembre es van posar en marxa diferents novetats tributàries dins del Reial Decret-Llei 20/2022, de 27 de desembre que introdueixen una bateria de novetats en IVA, IRPF i altres impostos que passem a explicar a continuació. 
 

Impost sobre la renda de les persones físiques – IRPF


Deducció per maternitat
Amb efectes des de l’1 de gener de 2023, la deducció per maternitat de 100 euros al mes no solament serà aplicable a aquelles dones amb fills menors de tres anys amb dret a l’aplicació del mínim per descendents que realitzin una activitat per compte propi o d’altri donades d’alta en la Seguretat Social o mutualitat, sinó que s’amplia també a aquelles que en el moment del naixement del menor percebin prestacions contributives o assistencials del sistema de protecció de desocupació, o que en aquest moment o en qualsevol moment posterior estiguin donades d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat amb un període mínim, en aquest últim cas, de trenta dies cotitzats.
 

Impost sobre valor afegit – IVA


Gas natural, briquetes, pèl·lets i llenya
Amb efectes des d'1 de gener de 2023 i fins a 31 de desembre de 2023, s'aplicarà un 5 per cent de l'IVA als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de gas natural, briquetes i «pèl·lets» procedents de la biomassa i a la fusta per a llenya.
 
Aquest percentatge té una equivalència aplicable de 0,625% en els lliuraments de briquetes i “pèl·lets” procedents de la biomassa i la fusta.
 
Mascaretes, Diagnòstic in vitro i vacunes Sars Cov-2
Amb efectes des d’1 de gener de 2023 es modifica el següent:
  • S’aplica un 4% en l'IVA dels lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de les mascaretes quirúrgiques d'un sol ús referides en l'Acord de la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments, de 12 de novembre de 2020 que es prorroga fins al 30 de juny de 2023.
  • S’aplicarà un 0% en l'IVA dels lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de determinats béns i prestacions de serveis necessaris per a combatre els efectes del SARS-CoV-2, així com a l'efecte del règim especial del recàrrec d'equivalència (recàrrec d'equivalència del 0 per cent), prevista en la disposició final setena del Reial decret llei 35/2020, de 22 de desembre, es prorroga fins al 30 de juny de 2023. 
 
Aquesta aplicació tindrà efectes en els productes sanitaris per a diagnòstic in vitro del SARS-CoV-2, les vacunes contra el SARS-CoV-2 autoritzades per la Comissió Europea i els serveis de transport, emmagatzematge i distribució relacionats.
 
Energia elèctrica
Amb efectes des d'1 de juliol de 2022 i vigència fins a 31 de desembre de 2023, s'aplicarà el tipus del 5 per cent de l'IVA als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries d'energia elèctrica que es duguin a terme a favor dels:
 
a. Titulars de contractes de subministrament d'electricitat que tinguin una potència contractada que a terme fix de potència sigui inferior o igual a 10 kW. Aquest també ha de disposar d’independència del nivell de tensió del subministrament i la modalitat de contractació, quan el preu mig aritmètic del mercat diari corresponent a l'últim mes natural anterior al de l'últim dia del període de facturació hagi superat els 45 €/MWh.
b. Titulars de contractes de subministrament d'electricitat que siguin perceptors de l’abonament social d'electricitat i tinguin reconeguda la condició de vulnerable sever o vulnerable en risc d'exclusió social.
 
Aliments
Amb efectes des d'1 de gener de 2023 i vigència fins a 30 de juny de 2023:
 
1. S'aplicarà el tipus del 5 per cent de l'IVA als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries dels següents productes:
a. Els olis d'oliva i de llavors.
b. Les pastes alimentoses.
 
El tipus del recàrrec d'equivalència aplicable a aquestes operacions serà del 0,625 per cent. No obstant això, el tipus impositiu aplicable serà el 10 per cent a partir del dia 1 del mes de maig de 2023, en el cas que la taxa interanual de la inflació subjacent del mes de març, publicada a l'abril, sigui inferior al 5,5 per cent. En aquest cas, el tipus del recàrrec d'equivalència aplicable a aquestes operacions serà del 1,4 per cent.
 
2. S'aplicarà el tipus del 0 per cent de l'IVA als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries dels següents productes:
  1. El pa comú, així com la massa de pa comú congelada i el pa comú congelat destinats exclusivament a l'elaboració del pa comú.
  2. Les farines panificables.
  3. Els següents tipus de llet produïda per qualsevol espècie animal: natural, certificada, pasteuritzada, concentrada, desnatada, esterilitzada, UHT, evaporada i en pols.
  4. Els formatges.
  5. Els ous.
  6. Les fruites, verdures, hortalisses, llegums, tubercles i cereals, que tinguin la condició de productes naturals d'acord amb el Codi Alimentari i les disposicions dictades pel seu desenvolupament.
El tipus del recàrrec d'equivalència aplicable a aquestes operacions serà del 0 per cent.
 
No obstant això, el tipus impositiu aplicable serà el 4 per cent a partir del dia 1 del mes de maig de 2023, en el cas que la taxa interanual de la inflació subjacent del mes de març, publicada a l'abril, sigui inferior al 5,5 per cent. En aquest cas, el tipus del recàrrec d'equivalència aplicable a aquestes operacions serà del 0,5 per cent.
 

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC