Dret Civil

 • Dret de família (separacions i divorci de mutu acord i contenciosos, planificació fiscal, adjudicació i repartiment del patrimoni comú, mesures i règims de visita, etc.).
 • Dret de successions (planificació hereditària, disposicions testamentàries, acceptacions d’herència, planificació fiscal, etc.).
 • Dret contractual (arrendaments, compravenda immobiliària, arres, compravenda d’unitats de negoci, permutes, opcions de compra, préstecs, cessions, etc.)
 • Dret immobiliari (obra nova, agrupacions i segregacions de finques, divisions horitzontals de finques, normes i estatuts de comunitat de propietaris, etc.)
 • Dret urbanístic (planificació, gestió i disciplina urbanística)
 • Dret bancari (reclamació de clàusules abusives, procediments de dació en pagament, execucions hipotecàries, assessorament en la contractació de productes bancaris, etc.)
 • Dret hipotecari i registral (tramitacions davant del Registre de la Propietat, expedients de domini i immatriculacions registrals, expedients davant del Cadastre, garanties hipotecàries, etc.)
 • Dictàmens

Dret mercantil i concursal

 • Contractació mercantil i internacional
 • Constitució de societats espanyoles, sucursals o filials de societats estrangeres a Espanya
 • Acords de socis – joint ventures
 • Operacions de reestructuració societària: fusions, adquisicions i escissions
 • Assessorament en tota mena d’acords societaris com actes, ampliacions i disminucions de capital, liquidacions, compravenda d’accions i participacions socials, etc.
 • Assessorament a consells d’administració i suport de secretaries del consell
 • Preparació de juntes d’accionistes, modificacions estatutàries, redacció de tota mena de contractes
 • Reclamacions de quantitat
 • Assessorament preconcursal, preparació de documentació societària i comptable, negociació prèvia amb creditors i convenis extraconcursals
 • Preparació i presentació de concursos de creditors voluntaris i necessaris i assistència lletrada a totes les fases de la seva tramitació
 • Preparació, redacció i negociació de convenis de creditors
 • Intervenció com a advocats administradors concursals
 • Assessorament i negociació amb els administradors concursals, dipositaris i liquidadors

Dret Tributari

 • Liquidacions tributàries (tributs locals, autonòmics i estatals)
 • Reclamacions econòmic-administratives
 • Recursos tributaris en via administrativa i en la jurisdicció contenciosa administrativa
 • Inspeccions tributàries
 • Operacions societàries i patrimonials

Dret processal

 • Litigació en l’àmbit civil
 • Litigació en l’àmbit mercantil
 • Litigació en l’àmbit de família
 • Litigació en l’àmbit laboral

Dret administratiu

 • Obtenció de llicències i autoritzacions administratives
 • Recursos administratius davant l’Administració i en la jurisdicció contenciosa administrativa
 • Reclamacions de responsabilitat patrimonial davant de qualsevol administració (local, autonòmica i/o estatal)

Dret d’estrangeria

 • Tramitació d’autoritzacions de residència i de residència i treball (LOEX)
 • Tramitació de nacionalitat espanyola
 • Recursos administratius en tràmits d’estrangeria i nacionalitat espanyola

Dret laboral

 • Tramitació de prestacions públiques (incapacitat, viduïtat, orfandat, etc.)
 • Seguretat Social
 • Expedients de Regulació d’Ocupació i reestructuració de plantilles
 • Mediació i negociació laboral

Si vols més informació sobre els serveis que oferim, consulta el nostre catàleg

Les nostres seus

CINC BARCELONA

C/Llull, 321

CINC GIRONA

C/Riu Güell, 58

CINC FIGUERES

C/Blanc, 8

Notícies destacades

Aquest és el nostre portal informatiu, on podràs trobar totes les notícies actualitzades, els actes i les conferències disponibles i contingut de qualitat.

Post Image
Quins drets tenen els usuaris enfront de les trucades comercials no sol·licitades?
Post Image
El Tribunal Suprem avala la deducció de les retribucions dels administradors a l’impost de societats
Post Image
Els no residents ja poden presentar una única declaració anual de rendiments per arrendament d’immoble

Actes i conferències

Descobreix i apunta’t a tots els actes i conferències organitzades!

Apunta’t a la nostra newsletter

CINC