Arrelament per a la formació al 2024: en què consisteix i quins són els requisits?

Arraigo formación 2024

L’arrelament per a la formació és una autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals que es pot concedir a ciutadans estrangers que es trobin a Espanya i hagin estat de manera continuada durant dos anys, permetent l’obtenció d’una autorització per a la realització d’una formació, supeditant l’obtenció de l’autorització de residència i treball a la superació d’aquesta i de la presentació d’un contracte de treball.

L’autorització concedida podrà ser prorrogada una única vegada per un altre període de 12 mesos en els casos en què la formació tingui una durada superior a un any o excedeixi la vigència de la primera autorització concedida.

Requisits de l’arrelament per a la formació

 • No ser ciutadà d’un Estat de la Unió Europea, de l’Espai Econòmic Europeu o de Suïssa, o familiar de ciutadans d’aquests països als quals sigui aplicable el règim de ciutadà de la Unió.
 • No tenir antecedents penals a Espanya i al seu país d’origen o al país o països on hagi residit durant els darrers cinc anys.
 • No tenir prohibida l’entrada a Espanya i no figurar com a rebutjable a l’espai territorial de països amb què Espanya tingui signat un conveni en aquest sentit.
 • No trobar-se, si escau, dins el termini de compromís de no retorn a Espanya que l’estranger hagi assumit en tornar voluntàriament al país d’origen.
 • Haver romàs de manera continuada a Espanya durant un període mínim de dos anys previs a la sol·licitud de l’autorització. S’entén permanència continuada si les absències no han superat els 90 dies els dos darrers anys.
 • Comprometre’s a realitzar una formació:
  • Reglada per a l’ocupació o obtenir un certificat de professionalitat, o una formació conduent a l’obtenció de la certificació d’aptitud tècnica o habilitació professional necessària per a l’exercici d’una ocupació específica o una promoguda pels Serveis Públics d’Ocupació i orientada a l’exercici de ocupacions incloses al Catàleg a què fa referència l’article 65.1.
  • O bé, a l’àmbit de la formació permanent de les universitats, comprometre’s a la realització de cursos d’ampliació o actualització de competències i habilitats formatives o professionals, així com d’altres ensenyaments propis de formació permanent.
  • A aquests efectes, la matriculació s’haurà d’haver fet en un termini de tres mesos des de la notificació de la resolució de concessió de l’autorització de residència.
 • Que s’hagi abonat la taxa corresponent per la tramitació del procediment.

Novetats amb la nova Reforma del Reglament d’Estrangeria

Fins ara, aquest permís no permetia treballar mentre es duien a terme els estudis. Tot i això, d’acord amb el que s’ha anunciat amb la nova Reforma del Reglament d’Estrangeria, s’està estudiant incorporar el permís de treball amb aquest tipus de residència.

Si comptes amb els requisits per a aquest arrelament o tens dubtes sobre com fer algun tràmit d’Estrangeria, posa’t en contacte amb el Departament d’Estrangeria de CINC Assessoria i t’ajudarem amb la teva situació legal al país.

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC