Aprovada una nova Llei que regula la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives dins de l’empresa

S’ha aprovat la Llei 2/2023, de 20 de febrer reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i la lluita contra la corrupció. 
 
La finalitat d’aquesta Llei és  la de  possibilitar que les  persones que en un context laboral o professional detectin infraccions penals o administratives greus o molt greus que puguin suposar perjudicis econòmics  per  la Hisenda Pública o la Seguretat social, puguin comunicar-les mitjançant un Sistema d’informació , o “bústia”.
 
Les empreses o entitats públiques i privades  han de configurar un sistema, canal o  bústia de denúncia o informació, que compleixi determinats requisits, entre els quals ser de fàcil utilització i que garanteixi la confidencialitat de les dades i de l’informant. Així mateix, serà indispensable el nomenament d’un responsable per a la gestió del Sistema d’informació, que podrà ser intern, o bé encarregar-se a un tercer extern, que serà considerat a tots els efectes encarregat del tractament (RGPD).
 
El tractament de les dades personals derivat de la utilització d’aquests canals de denúncia, haurà de donar compliment a la normativa sobre Protecció de Dades Personals, Reglament (UE) 2016/679, i LO 3/2018, de 5 de desembre, a la vegada que  preservi l’anonimat de l’informant. 
 

Qui està obligat a disposar d’un Sistema intern d’informació en el sector privat?


 
Autònoms  o persones jurídiques a partir de 50  treballadors. En el cas de persones jurídiques dedicades a serveis, productes i mercants financers, blanqueig de capitals, hauran de disposar  d’aquest Sistema d’informació independentment del número de treballadors que tinguin, i es regula  per la seva normativa especifica. 
 
Partits polítics, sindicats, organitzacions empresarials, i les fundacions que creades per uns i altres, sempre que rebin o gestionin fins públics.
 
De manera voluntària, persones jurídiques de menys de 50  treballadors. 
 
Totes les entitats de Dret Públic estan obligades a comptar amb un sistema  intern d’informació.
 
La finalitat de la norma és protegir els informants i en el cas concret dels empleats que informen d’aquestes irregularitats es prohibeix expressament: 
 
L’acomiadament, suspensió del contracte, la no renovació o la resolució anticipada del mateix. 
Imposició de mesures  disciplinàries, denegació d’ascensos  o qualsevol altra modificació de les  condicions de treball, denegació de permisos de formació, intimidacions, etc. 
 
Per ampliar la informació podeu contactar amb: 
 
933 030 060 (Barcelona)
972 505 100 (Figueres)
972 940 940 (Girona)

 

Segueix llegint

Veure-les totes
febrer 28, 2023

Defensa jurídica davant l’ocupació il·legal

Et neguiteja la idea de pensar que et puguin ocupar el teu domicili habitual o la segona residència? Estigues tranquil, que a CINC Corredoria d’Assegurances*, t’oferim els nostres serveis per a la contractació d’una assegurança que compta amb tota la cobertura legal necessària per si aquest fet es produeix. 

Llegeix més
CINC