Ampliació dels terminis del pagament de taxes i impostos de l’Ajuntament de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat l’ajornament de taxes i tributs municipals en motiu de la declaració d’estat d’alarma pel COVID19. D’aquesta manera, calendari fiscal 2020 queda modificat en els següents termes: 
 
> Veure annex amb el calendari complet
 
Impost de béns immobles (IBI)
 
a) Rebuts domiciliats (pagament en quatre terminis):
1ª fracció: 3 de març
2ª fracció: 3 de juliol
3ª fracció: 3 de setembre
4ª fracció: 3 de desembre 
b) Rebuts no domiciliats (pagament anual): de l’1 de març al 3 de juliol, ambdós inclosos.
c) Data de pagament padró electrònic: 3 de juliol.
 
Taxa de terrasses
 
Els rebuts no pagats quedaran anul·lats i totes les quotes es giraran de nou al mes d’octubre, amb el corresponent descompte dels rebuts de 2020 pel  temps que les terrasses han tancat en motiu de la declaració d’estat d’alarma.
 
Els contribuents que ja hagin pagat el rebut del 2020, hauran de sol·licitar la devolució al període de tancament per l’estat d’alarma. 
 
Impost sobre vehicles de tracció mecànica
 
a) Rebuts domiciliats: 3 de juliol
b) Rebuts no domiciliats: del 15 d’abril al 3 de juliol, ambdós inclosos.
c) Data de pagament padró electrònic: 3 de juliol
 
Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua)
 
Actes inter vivos:
30 dies hàbils a partir de la data de transmissió.
 
Actes mortis causa:
6 mesos a partir de la data de defunció (herències), o 12 mesos si s’ha demanat pròrroga dintre dels 6 primers mesos.
 
Es prorrogarà fins al 3 de juliol els terminis de pagament de les autoliquidacions amb període voluntari de pagament i data final de pagament posterior al 18 de març. 
 

Apertura de l'Oficina Tributària Virtual


Recordem que l’atenció presencial a l’Institut Municipal d’Hisenda resta tancada pel compliment del decret d’alarma. Per a resolució de dubtes, s’ha creat una oficina tributària virtual per resoldre els dubtes de la ciutadania a través de la pàgina web d’Hisenda.
 

Segueix llegint

Veure-les totes
abril 9, 2020

Entrevista a Unibat

UNIBAT és un Sistema Col·lectiu de Responsabilitat Ampliada del Productor (SCRAP). Un scrap és una organització establerta i formada per un nombre indeterminat d'empreses per implementar el principi de "Responsabilitat Ampliada del Productor" (RAP). 

Llegeix més
CINC