Amb efectes des del dia 15 d’abril de 2023, l’Agència Tributària flexibilitza els ajornaments per a facilitar la liquiditat dels contribuents

Junt a l'Ordre HFP/311/2023, de 28 de març (BOE 31-03-2023) s'han dictat dues Instruccions, amb entrada en vigor el dia 15 d'abril de 2023, que permetran donar una major flexibilització en el pagament de deutes a través de la figura dels ajornaments i fraccionaments de pagament a aquells ciutadans que així ho necessitin, així com en la constitució de garanties.
 
Instrucció 1/2023, de 31 de març, de la Directora del Departament de Recaptació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària sobre les garanties necessàries per a la concessió d'ajornaments i fraccionaments de pagament, i per a obtenir la suspensió dels actes administratius objecte de recurs i reclamació.
 
Instrucció 2/2023, de 3 d'abril, de la Directora del Departament de Recaptació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, sobre gestió d'ajornaments i fraccionaments de pagament.
 
 
 

L'Agència Tributària ofereix més terminis de pagament per a flexibilitzar els ajornaments i facilitar la liquiditat dels contribuents


 
Facilitats de pagament
 
Dues instruccions de l'Àrea de Recaptació, juntament amb l'elevació a 50.000 euros per Ordre Ministerial del límit exempt de garanties, beneficiaran a més de 750.000 contribuents.
 
Les concessions d'ajornaments automatitzades es resoldran en el moment de la sol·licitud amb terminis màxims de 24 mesos per a persones físiques i 12 per a jurídiques, el doble que fins ara.
 
Els terminis màxims en sol·licituds amb aval bancari passen de 36 a 60 mesos, i amb immobles urbans sense càrregues passen de 24 a 36 mesos.
 
Totes les modificacions entraran en funcionament per a les sol·licituds que es presentin a partir del 15 d'abril.
 
5 d'abril de 2023.- L'Agència Tributària flexibilitza els ajornaments de pagament de deutes per a facilitar la liquiditat dels contribuents. La combinació de l'Ordre Ministerial que amplia de 30.000 a 50.000 euros el límit exempt d'aportar garanties i dues instruccions que desenvolupen l'esquema a aplicar a partir d'ara permetran oferir més terminis de pagament als contribuents en un ampli ventall de situacions.
 
Els beneficiaris potencials d'aquestes mesures, estimats en més de 750.000 contribuents, són persones físiques i jurídiques en general. Les noves regles per als ajornaments s'aplicaran per a sol·licituds que es presentin a partir del 15 d'abril, data d'entrada en vigor de l'Ordre Ministerial.
 
El doble de termini màxim en sol·licituds automatitzades
 
La nova instrucció d'ajornaments amplia sensiblement els terminis màxims de pagament per a les sol·licituds de tramitació automatitzada, les que estan exemptes d'aportar garanties. Per a persones físiques els terminis màxims s'eleven de 12 a 24 mesos, i per a persones jurídiques passen de 6 a 12 mesos.
 
Al seu torn, en ampliar-se el perímetre d'aplicació del sistema automatitzat amb exempció de garanties de 30.000 a 50.000 euros, seran molts més els casos en què el contribuent es podrà beneficiar d'una concessió gairebé instantània del seu ajornament, minimitzant-se així els costos indirectes de tramitació per al ciutadà.
 
Després de la sol·licitud a través de “l’app” o la seu electrònica de l'Agència Tributària, es resol l'expedient en qüestió de segons. Si el sol·licitant s'ha subscrit al sistema d'avisos de l'Agència, se li remet un avís immediat amb la resolució de la sol·licitud via notificació 'push' en la pròpia “app”, per correu electrònic a l'adreça que faciliti o per SMS al número de telèfon mòbil que proporcioni. 
 
Altres millores 
 
La flexibilització dels terminis aconsegueix, igualment, a supòsits de sol·licitud d'ajornament per sobre de 50.000 euros i que, per tant, requereixen aportació de garanties. Així, per als casos en què s'aporti un aval bancari o assegurança de caució, els terminis màxims passen de 36 a 60 mesos, mentre que si la garantia aportada és un immoble urbà sense càrregues els terminis màxims, s'eleven de 24 a 36 mesos. 
 
Amb el mateix objectiu de guanyar en flexibilitat, s'amplia de 48 a 60 mesos el topall per a supòsits excepcionals en què es poden superar els terminis màxims generals establerts, prèvia autorització. 
 
Al seu torn, es permetrà acceptar com a garantia béns immobles urbans que sí que tinguin càrregues prèvies quan, descomptant aquestes càrregues, l'import superi el 115% del deute. En la instrucció prèvia, amb caràcter general, aquests béns no s'acceptaven com a garantia. 
 
La instrucció sobre garanties d'ajornaments també incorpora la novetat que la garantia aportada per un deutor principal, si és suficient, beneficiï igualment als declarats responsables per derivacions de responsabilitat i als obligats al pagament del deute.
 
 
Per a qualsevol consulta, no dubtis a contactar amb el nostre departament d’assessoria fiscal.
 
O truca a qualsevol dels nostres centres:
 
933 030 060 (Barcelona)
972 505 100 (Figueres)
972 940 940 (Girona)

 
 

Segueix llegint

Veure-les totes
abril 12, 2023

Novetats tributàries i qüestions destacades de la Campanya de Renda 2022

Deducció per obres de millora de l'eficiència energètica d'habitatges: 
 
El 5 d'octubre de 2021 es va afegir una nova disposició addicional en la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), que va establir 3 tipus de deduccions per a l'IRPF per obres de millora de l'eficiència energètica d'habitatges.
Llegeix més
abril 19, 2023

Com reclamar el deute si el teu client entra en concurs de creditors

En el cas que un dels teus clients entri en concurs de creditors, és essencial conèixer al detall els passos que s'han de seguir per a reclamar el deute. 
 
El fet d'entrar en concurs de creditors, és una evidència que el teu client i deutor no pot complir amb les seves obligacions creditícies, per la qual cosa és necessari actuar amb rapidesa. 
Llegeix més
CINC