Ajuts extraordinaris per al manteniment de llocs de treball en ERTO en empreses afectades econòmicament per la COVID-19

S’ha publicat al DOGC la resolució EMC/242/2021, de 4 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts extraordinaris per donar suport als col·lectius i sectors econòmics més afectats per les mesures de contenció de la pandèmia de la COVID-19 i mantenir els llocs de treball en situació d'Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO).
 

Qui són els beneficiaris d’aquests ajuts?


Podran sol·licitar aquest ajut les micro i petites empreses i les cooperatives amb establiment operatiu a Catalunya i amb treballadors en situació d’ERTO en actiu en data de 31 de gener de 2021.
 
Als efectes d’aquests ajuts:
 
  • S’entén com a petita empresa: persona física o jurídica que ocupa menys de 50 persones i té un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 10 milions d'euros.
  • S’entén com a microempresa: persona física o jurídica que ocupa menys de 10 persones i té un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 2 milions d'euros.
  • S'entenen com a beneficiàries les cooperatives amb menys de 50 treballadors o socis cooperatius, i un volum de negoci anual o un balanç general anual que no superi els 10 milions d'euros. 

Quins són els requisits per demanar-los?


a) Tenir treballadors en situació d'ERTO actiu a 31 de gener de 2021
 
b) Mantenir el mateix nombre de treballadors a 31 de desembre de 2021, respecte el 31 de desembre de 2020.
 
c) A efectes d'aquestes bases, es considera nombre de treballadors a la suma del nombre total de treballadors que té l'empresa, estiguin en ERTO o en actiu, independentment del tipus de jornada (complerta, reduïda, etc.).
 
d) Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social.
 
e) Aquest compliment s'haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de la sol·licitud, prèviament a la resolució d'atorgament, i abans de rebre qualsevol pagament.
 
f) Les persones sol·licitants que hagin negociat amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, l'Agència Tributària de Catalunya o la Tresoreria General de la Seguretat Social una pròrroga, un ajornament, una moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes, cal que aportin la documentació que acrediti aquesta prerrogativa especial.
 

Quina quantia tenen?


L'ajut consistirà en 2.000 euros per treballador en situació d'ERTO, a 31 de gener de 2021, amb un màxim de 30.000 euros per empresa beneficiària.
 

Quin és el termini de sol·licitud d'aquests ajuts?


Aquests ajuts podran sol·licitar-se a partir del 15 de febrer a les 9h fins el 25 de febrer a les 15h.
 

 

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC