Ajuts de suport a la solvència empresarial en resposta a la COVID-19

La Generalitat de Catalunya ha publicat l’ORDRE ECO/153/2021, de 16 de juliol, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial. Aquests ajuts finançats pel Govern d’Espanya estan destinats a reduir l’endeutament de les persones treballadores autònomes (empresaris i professionals) i les empreses no financeres més afectades per la pandèmia de la COVID-19 i s’han de destinar al pagament de deutes contrets per les empreses des de març de 2020.

Requisits generals


 • Tenir activitat econòmica en qualsevol sector d’activitat (excepte els financers). No poden inscriure’s les organitzacions i els organismes extraterritorials. 
 • Que hagin exercit alguna d’aquestes activitats durant el 2019 i el 2020 i que continuïn en el seu exercici. 
 • Tenir el domicili fiscal a un municipi de Catalunya, o bé l’establiment permanent en cas d’entitats no residents no financeres que operin a Espanya, 
 • Haver perdut un 30% de facturació el 2020, respecte al 2019
 • Tenir deute pendent de satisfer a proveïdors i altres creditors, financers o no financers, costos fixes incorreguts pendents de pagament i que aquest deute hagi meritat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixi de contractes anteriors al 13 de març de 2021.

Presentació de sol·licituds d'inscripció prèvia


El formulari d'inscripció prèvia es pot presentar des de les 9.00 hores del dia 21 de juliol de 2021 fins al dia 30 de juliol de 2021 a les 15.00 hores. L'ordre de presentació no dona prioritat.
 
Poden fer la inscripció prèvia les persones empresàries o professionals i empreses:
 
– Que hagin realitzat i declarat, o bé que s'hagi comprovat per part de l'Administració, aquesta activitat durant el 2019 i el 2020,
 
– Que la continuïn exercint en l’actualitat,
 
– Que es trobin en alguna de les situacions següents:
 
 • Que apliquin el règim d’estimació objectiva (mòduls) en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).
 • Que el volum d'operacions anual declarat o comprovat per l’Administració,en l'Impost sobre el Valor Afegit o altre tribut indirecte equivalent en el 2020, hagi experimentat un descens de més d’un 30% respecte al 2019
 • Que siguin grups consolidats que tributin en l’Impost sobre Societats en el règim de tributació consolidada i acreditin un descens de l’activitat del grup de més del 30% en el 2020 respecte el 2019.

Finalitat dels ajuts extraordinaris


L’ajut es destinarà a satisfer el deute i els pagaments a proveïdors i altres creditors, financers o no financers, així com els costos fixes incorreguts pendents de pagament, sempre que aquests hagin meritat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixen de contractes anteriors al 13 de març de 2021
 

Quantitat de l’import dels ajuts


L’ajut concedit no serà en cap cas més gran que el deute acreditat. Els imports, dins dels límits màxims que estableix el RDL 5/2021 seran:
 • si es tributa per mòduls es poden rebre fins a 3.000€
 • la resta d’empreses i professionals podran rebre entre 4.000 i 200.000 €
Les sol·licituds incloses seran tramitades fins exhaurir el pressupost disponible i si aquest no és suficient per a totes les sol·licituds es repartirà de forma proporcional entre les diferents sol·licituds.
 

Exclusions


 •  Els qui amb estimació directa del volum d’operacions tenen un volum de deutes pendent subvencionable inferior a 4.000 euros.
 • Els qui aplicant el mètode d’estimació directa hagin declarat un resultat net negatiu per les activitats econòmiques en la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent a l’exercici 2019. 
 • Els qui tributant l’Impost sobre Societats o l’Impost sobre la Renda de no Residents en l’exercici 2019, hagi resultat negativa la base imposable d’abans de l’aplicació de la reserva de capitalització i compensació de les bases imposables negatives. 

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC