Ajornaments i fraccionaments de deutes tributaris per la AEAT

La Llei 16/2022, de 5 de setembre, de reforma del text refós de la Llei Concursal (BOE 06-09-2022) afegeix una disposició addicional onzena en relació als ajornaments i fraccionaments de deutes tributaris per l'Agència Estatal d'Administració Tributària. Aquesta reforma complementaría la regulació existent i suposa una reducció dels terminis, compresos des dels 6 fins als 12 mesos, a més d'elevar a rang legal l'exempció de l'obligació d'aportar garanties en determinats ajornaments i fraccionaments regulada en l'Ordre HAP/2178/2015, de 9 d'octubre, per la qual s'eleva el límit exempt de l'obligació d'aportar garantia en les sol·licituds d'ajornament o fraccionament a 30.000 euros.
 
En tot allò que no queda regulat en aquesta disposició addicional, que entrarà en vigor el dia 1 de GENER de 2023, s’aplicarà l’establer en la Llei 58/2003 General Tributària (LGT), i la seva normativa de desenvolupament.
 
Els deutes tributaris per a la gestió recaptatòria gestionats per l'Agència Estatal d'Administració Tributària que es trobin en període voluntari o executiu podran ajornar-se o fraccionar-se prèvia sol·licitud de l'obligat tributari, quan la seva situació economicofinancera li impedeixi, de manera transitòria, efectuar el pagament en els terminis establerts.
 
Els acords de concessió que s’estableixin tindran terminis amb quotes iguals i venciment mensual, sense que en cap cas puguin excedir dels regulats a continuació, a comptar des de la finalització del termini establert per al pagament en període voluntari original del deute tributari de què es tracti:
 
Ajornaments i fraccionaments amb termini màxim de sis mesos:
  • Per a aquells supòsits que es garanteixin conforme a l'article 82.1, paràgrafs segon i tercer de la LGT: “Quan es justifiqui que no és possible obtenir aquest aval o certificat o que la seva aportació compromet greument la viabilitat de l'activitat econòmica, l'Administració podrà admetre garanties que consisteixin en hipoteca, penyora, fiança personal i solidària o una altra que s'estimi suficient, en la forma que es determini reglamentàriament”. Quan les garanties previstes es substitueixin per l'adopció de mesures cautelars.
  • Quan es donin les circumstàncies previstes en l'article 82.2.a) de la LGT: dispensa total o parcial de la constitució de les garanties previstes quan els deutes tributaris siguin de quantia inferior a la que es fixi en la normativa tributària.
 
Ajornaments i fraccionaments amb termini màxim de nou mesos:
  • Per als supòsits que es garanteixin conforme a l'article 82.1, paràgraf primer de la LGT: constitució d'aval solidari d'entitat de crèdit o societat de garantia recíproca o certificat d'assegurança de caució.
 
Ajornaments i fraccionaments amb termini màxim de 12 mesos:
  • Per a aquells supòsits en els quals es donin les circumstàncies de l'article 82.2.b) de la LGT: dispensa total o parcial de la constitució de les garanties previstes quan l'obligat al pagament manqui de béns suficients per a garantir el deute i l'execució del seu patrimoni pogués afectar substancialment el manteniment de la capacitat productiva i del nivell d'ocupació de l'activitat econòmica respectiva, o pogués produir greu menyscapte per als interessos d' Hisenda Pública.
 
En les sol·licituds d'ajornament i fraccionament de pagament dels deutes de dret públic gestionades per l'Agència Estatal d'Administració Tributària i pels òrgans o organismes de la Hisenda Pública Estatal, a excepció dels deutes a què es refereix el Reglament (UE) 952/2013 pel qual s'estableix el codi duaner de la Unió, que es regularan pel que es disposa en aquest Reglament, excepte les que es contreguin en aplicació de l'apartat 4 de l'article 105 d'aquest, no s'exigiran garanties sempre que el seu import en conjunt no excedeixi de 30.000 euros i es trobin tant en període voluntari com en període executiu de pagament, sense perjudici del manteniment, en aquest últim cas, de les traves existents sobre béns i drets del deutor en el moment de la presentació de la sol·licitud.
 
Als efectes de la determinació de l'import del deute assenyalat, s'acumularan, en el moment de la sol·licitud, tant els deutes a les quals es refereix la pròpia sol·licitud, com qualsevol altres del mateix deutor per a les quals s'hagi sol·licitat i no resolt l'ajornament o fraccionament, així com l'import dels venciments pendents d'ingrés dels deutes ajornats o fraccionats, tret que estiguin degudament garantides.
 
Els deutes acumulables seran aquells que constin en les bases de dades de l'òrgan de recaptació competent, sense que sigui precisa la consulta a altres òrgans o organismes a l'efecte de determinar el conjunt d'aquests. No obstant això, els òrgans competents de recaptació computaran aquells altres deutes acumulables que, no constant en les seves bases de dades, els hagin estat comunicades per altres òrgans o organismes.
 

 

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC