Ajornament de deutes tributaris sense interessos fins al mes d’agost

El Govern espanyol ha aprovat noves mesures econòmiques recollides en el Reial Decret-Llei 5/2021, de 12 de març. A la Disposició Adicional Tercera d’aquesta norma, es regula una moratòria de deutes tributaris de fins a 6 mesos sense interessos. 
 

¿Sobre quins deutes tributaris es podrà demanar l’ajornament?


Aquest ajornament de l’ingrés de deutes tributaris es concedirà a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació i ingrés de les quals finalitzi el dia 1 d’abril fins el 30 d’abril de 2021, ambdós inclusos, sempre que les sol·licituds presentades fins aquella data reuneixin els requisits als quals es refereix l’article 82.2 a) de la citada llei. 
 
L’ajornament serà aplicable també als deutes tributaris als quals fan referència les lletres b), f), g) de l’article 65.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
 
Serà requisit necessari per a la concessió de l’ajornament que el deutor sigui una persona o una entitat amb un volum d’operacions no superior a 6.010.121,04 euros l’any 2020. 
 

Quines són les condicions de la moratòria?


a) El termini serà de sis mesos.
b) No es devengaran interessos de demora durant els primers quatre mesos de l’ajornament. 

 

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC