Accions que contribueixen a rebaixar la liquidació de l’IRPF

A punt de finalitzar l'any, encara som a temps de realitzar accions que ens permetin rebaixar la liquidació de l'IRPF.

A continuació, recordem quines deduccions es poden aprofitar abans del tancament de l'exercici fiscal 2021:

Plans de pensions


Segurament és la principal novetat de 2021. L'aportació de diners a plans de pensions permet als contribuents descomptar la quantitat invertida en aquest producte de la base imposable, reduint així la tributació de l'IRPF.

Fins a 2020, l'aportació màxima que podia desgravar arribava als 8.000€, però des de 2021, l'aportació màxima desgravable està limitada a 2.000€.

Aportacions als sistemes de previsió social del cònjuge


Sempre que el cònjuge no obtingui rendiments nets del treball ni activitats econòmiques o els obtingui en quantitats inferiors a 8.000 euros anuals, redueixen la base imposable amb el límit màxim de 1.000 euros anuals (fins a 2020, el límit eren 2.500€).

Amortització anticipada de la hipoteca


Els contribuents que amortitzin la hipoteca o préstec destinat a l'adquisició de l'habitatge habitual tenen dret a una deducció, amb un màxim d'amortització de 9.040€.

Constitució de rendes vitalícies


Els contribuents majors de 65 anys que destinin l'import obtingut per la transmissió d'elements patrimonials (no necessàriament immobles) a la constitució d'una renda vitalícia, podran excloure aquesta quantitat de l'IRPF sempre que no superi els 240.000€.

Lloguer d'habitatge


Els propietaris que tinguin previst llogar un habitatge, tenen dret a una reducció del rendiment net obtingut del 60%.

Donatius i aportacions


També són deduïbles les donacions i les aportacions a les entitats sense ànim de lucre, com ONG, fundacions i associacions declarades d'utilitat pública. Representen una deducció del 80% pels primers 150 euros donats i del 35% de la quantitat prestatge.

Deducció per inversió en empreses de recent creació


Els contribuents que inverteixin en empreses de nova o recent creació es podran deduir el 30% de les quantitats satisfetes per la subscripció d'accions o participacions sempre que es compleixin determinats requisits i condicions, amb una base màxima de deducció és de 60.000€ anuals.

Casos especials afectats pel COVID-19


ERTEs
Cal vigilar els ERTEs: com ja avisàvem l'any passat, tenen una incidència important en la renda, ja que els pagaments del SEPE no són objecte de retenció. Si se superen ingressos provinents d'un segon pagador superiors a 14.000 euros, llavors han de declarar-se.

En aquests casos, s'és a temps de demanar-li a l'empresa que retingui una major quantitat perquè no afecti el resultat de la declaració, o bé sol·licitar-lo al SEPE. Per tant, és possible que els qui no tenien obligació de fer-ho i es trobin s'ho hagin trobat en un ERTO enguany, sí que hagin de presentar la declaració de la renda l'any que ve.

Lloguer d'habitatge
Si s'ha acordat una reducció del preu lloguer per la pandèmia, l'import dels ingressos vindrà determinat pels acords, les despeses necessàries per al lloguer durant el període que afecti la modificació seran deduïbles i no s'imputaran com a renda immobiliària.

Si es pacta el diferiment dels pagaments pel lloguer, no es procedirà a reflectir un rendiment del capital immobiliari pels mesos en què s'han posposat. No obstant això, es podran deduir les despeses incorregudes en aquests períodes sense que tampoc procedeixi la imputació de rendes immobiliàries.

Si han de realitzar-se despeses en un immoble en lloguer, és aconsellable aprofitar abans de finals d'any per a disminuir el rendiment net i diferir la tributació. En cas d'avançar obres de reparació, tenen limitada la seva deducció juntament amb les despeses financeres fins a un màxim de l'import dels ingressos.

Rescat de plans de pensions
En el cas del rescat de plans de pensions pel COVID-19, el reemborsament dels drets consolidats queda subjecte al règim fiscal establert per a les prestacions dels plans de pensions, és a dir, tributen com a rendiments del treball imputant-se a l'any en què siguin percebuts.

Subvencions
Si durant el 2021 s'ha rebut una subvenció, però no s'ha cobrat, quedarà exempta de tributació, i haurà d'imputar-se el guany l'any en què es cobri. S'imputen únicament al contribuent que hagi obtingut la subvenció, encara que tingui per objecte la millora d'un immoble de titularitat compartida.

Indemnitzacions per acomiadament
En cas d'acomiadament, les indemnitzacions que es percebin no tributen fins als 180.000 euros, i aquesta exempció exigeix desvincular-se de l'empresa durant 3 anys. Si es tractés d'un acomiadament improcedent, perquè la indemnització quedi exempta de tributació haurà de reconèixer-se en l'acte de conciliació davant el CMAC o bé mitjançant resolució judicial, sempre que no es percebin indicis de pacte entre l'empresa i el treballador per part de l'Agència Tributària.

Cessament d'activitat
La prestació per cessament d'activitat dels autònoms no es considera un ingrés de l'activitat, sinó que computa com a rendiment del treball, i no s'hauran d'incloure, per tant, aquests ingressos dins del model 130 de l'IRPF.

Segueix llegint

Veure-les totes
desembre 13, 2021

L’AEPD crea un canal prioritari per a evitar el ciberassetjament

L’Agència Espanyola de Protecció de dades ha creat un canal específic i prioritari per a frenar la difusió il·legítima en xarxes socials de continguts sensibles com, per exemple, fotografies, vídeos o àudios de contingut sexual o violent, i frenar les situacions d'abús que generen aquests comportaments

Llegeix més
CINC